Ochrana osobných údajov

Domov>Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov internetového obchodu

www.vrabcenastreche.sk

 

 1. O čo vlastne ide?

Osobné údaje registrovaných Užívateľov musia byť spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej aj „GDPR“) a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát. Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „Osobné údaje“).

 1. Kto je kto a čo je čo?
  • Predzkovateľ: osoba, ktorá sama alebo v spolupráci s inými stanovuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ všetkých údajov o Registrovaný  Užívateľoch, pokiaľ sú využívané pri jeho podnikaní. Prevádzkovateľom  informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť ideahunter s.r.o, , ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR považovaná za Prevádzkovateľa .
  • Dotknutá osoba: pre účely týchto Zásad označuje všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúvame pri registrácií.
  • Sprostredkovateľ: osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (s výnimkou zamestnancov Prevádzkovateľa). Jedná sa najmä o externých partnerov , ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene. Všetci títo  sú považovaní za našich Sprostredkovateľov.
  • Osobné údaje: akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo kombinácie niekoľkých údajov,  vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické pre fyzickú, psychologickú, genetickú,
   mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby.
 1. Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

Venujeme osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečujeme, aby údaje, ktoré zhromažďujeme, boli:

– spracované v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu;

– zozbierané na osobitné, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi;

– primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;

– podľa potreby opravené a aktualizované;

– uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;

– spracované spôsobom zabezpečujúcim primeranú ochranu osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.

 1. Ako už bolo uvedené v úvode, pretože si je Prevádzkovateľ vedomý, že súkromie je pre registrovaných Užívateľov dôležité, chráni údaje registrovaných Užívateľov ,ktorí poskytli svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi s využitím iných komunikačných kanálov, tj .:
  • webové stránky https://www.facebook.com a akékoľvek iné webové stránky označené značkou Facebooku (vrátane subdomén, medzinárodné verzie, widgetov a mobilné verzie), ktorých prevádzkové princípy sú založené na pravidlách stanovených najmä v https://www.facebook.com/legal/terms, ktoré poskytla spoločnosť Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited (ďalej len „Facebook Service“), vrátane použitia Facebook reklamy zameranej na direct marketing vlastných výrobkov alebo služieb Prevádzkovateľa. Pravidlá pre ochranu a využívanie osobných údajov tejto služby sú k dispozícii na Facebooku, napríklad pri : https://www.facebook.com/policy.php. Prevádzkovateľ nemá vplyv na obsah Zásad webových stránok Facebook.
 1. Prečo, začo a načo tie osobné údaje?
  • Možné účely spracovania Osobných údajov registrovaných Užívateľov Prevádzkovateľom sú najmä:
   • uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služieb (Účte) alebo konanie na žiadosť budúceho registrovaného Užívateľa pred jej uzavretím;
   • uzatváranie a plnenie kúpnej zmluvy (vaše osobné údaje sú potrebné pre vykonanie objednávky a plnení zmluvy. – najmä poslanie produktu, ako aj v prípade potreby kontaktovať vás v tejto veci);
   • prijímanie a vybavovanie sťažností;
   • vedenie súťaže, najmä určenie víťazov súťaže a predávanie cien;
   • prezentácia inzerátov, ponúk alebo propagácií (zliav), najmä na účely realizácie zmluvy o poskytnutí Newsletteru;
   • vyhodnotenie a analýza činnosti o registrovanom Užívateľovi, a to aj prostredníctvom automatizovaného spracovania osobných údajov (profilovanie), aby boli poskytované všeobecné reklamy, ponuky a propagačné materiály (zľavy), spolupracujúcich subjektov Prevádzkovateľa, ktoré budú upravené s ohľadom na záujmy daného registrovaného Užívateľa (bez toho, aby to významne ovplyvnilo jeho rozhodnutia);
   • dodržiavanie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákonov, napríklad daňových predpisov a účtovníctva, najmä v prípade úplatných zmlúv;
   • udržiavanie korešpondencie s registrovanými Užívateľmi vrátane poskytovania odpovedí na správy registrovaných Užívateľov.
 1. Čo to o Vás potrebujeme vedieť?
  • Prevádzkovateľ môže spracovať najmä nasledujúce osobné údaje o registrovaných Užívateľoch:

– osobné údaje poskytnuté vo formulári pri registrácii účtu (najmä: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ) ;

– osobné údaje poskytnuté pre používanie newsletteru, poskytnuté pri použití kontaktného formulára alebo poskytnuté pri podávaní sťažnosti.

– osobné údaje poskytnuté pre účasť na súťažiach;

– ďalšie údaje získané najmä na základe aktivity registrovaných Užívateľov na internete, vrátane tých, ktoré sú generované prostredníctvom webu: vrabcenasteche.sk , alebo z iných komunikačných kanálov použitých registrovaným Užívateľom, s využitím cookies a podobných technológií, ktorými sa vypĺňajú údaje do formulára Facebook Lead Ads.

 1. Bude sa niečo diať, keď s nami nebudeš chcieť zdieľať tvoje údaje?
  • Poskytnutie Osobných údajov registrovaným Užívateľom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre využívanie určitých funkcií.
  • Nevyhnutný rozsah údajov je vždy uvedený (stanovuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy / využívanie konkrétnej funkcie). Dôsledkom nedostatku takýchto Osobných údajov môže byť nemožnosť riadneho splnenie požadovaných činností.
 1. Na akom právnom základe používame informácie o tebe?
  • Podkladom pre spracovanie osobných údajov registrovaného Užívateľa je predovšetkým potreba plnenie zo zmluvy , nakoľko registrovaný  Užívateľ je zmluvnou stranou, alebo je potrebné podniknúť kroky na jeho žiadosť pred tým, než je uzavretá (čl. 6 ods. 1 bod b) GDPR). To platí predovšetkým pre osobné údaje uvedené v registračnom formulári na účte, objednávanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy, rovnako ako pri registrácii k odberu newsletteru. Aj v prípade Osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti so sťažnosťou registrovaného  Užívateľa, právnym základom ich spracovania je potreba vybavenia uplatňovanej reklamácie.
  • V prípade spracovania pre marketingové účely vyššie uvedené, s výnimkou tých, ktoré sú realizované v rámci newsletteru, je základom pre toto spracovanie splnenie cieľov oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (čl. 6 ods 1 písmeno f) GDPR).
  • Na druhej strane, prezentácia, vytváranie, poskytovanie a realizácia reklamy pre konkrétneho registrovaného Užívateľa, ponuka alebo propagačné akcie (zľavy), ktoré  môžu mať významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľa v oblasti spotrebiteľov, sú založené výlučne na základe automatizovaného spracovania, vrátane profilovania a prispôsobenia jeho preferenciám, sú založené na dobrovoľnom súhlase registrovaného  Užívateľa ( Článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR),článok.22 ust. 2 pism. c lit. To sa však týka iba dospelých /plnoletých klientov.
  • Pre ostatné (iné) účely môžu byť osobné údaje registrovaný Užívateľa spracované na základe:
   • právnej povinnosti – ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, napríklad keď na základe daňových alebo účtovných predpisov Prevádzkovateľ účtuje uzavreté kúpne zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
   • nevyhnutné pre iné účely, ako sú uvedené vyššie, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä s cieľom určiť, uplatniť alebo obhajovať nároky, komunikovať s registrovaným Užívateľom aj prostredníctvom kontaktných formulárov (vrátane odpovedí na správy registrovaných Užívateľov), trhové a štatistické analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 1. Čo to vlastne to profilovanie je a čo ti to prináša?
  • Pre účely prezentácie všeobecnej reklamy, ponuky alebo propagačných akcií (zľavy), určené pre všetkých registrovaných Užívateľov, a to spôsobom prispôsobeným záujmom registrovaného Užívateľa, sa Prevádzkovateľ môže zoznámiť s jeho preferenciami. To umožňuje lepšie pochopenie očak ávaní registrovaného  Užívateľa a prispôsobenie sa jeho potrebám bez významného ovplyvnenia jeho rozhodnutia. Prevádzkovateľ bude tieto opatrenia často vykonávať automatizovaným spôsobom pomocou moderných technológií, aby poskytnutý obsah bol čo najaktuálnejší, a registrovaný  Užívateľ sa s ním mohol rýchlo zoznámiť.
  • Pre dospelých registrovaných Užívateľov uvedená analýza záujmov či preferencií bude slúžiť rovnako pre vytváranie, poskytovanie a realizáciu špecializovanej a vo veľkej miere prispôsobenej reklamy, ponuky alebo propagačnej akcie (zľavy), automatizovaným spôsobom, čo môže mať právne následky alebo významný vplyv, a môže obmedziť prístup ostatných registrovaných Užívateľov (nie je k dispozícii pre registrovaných Užívateľov, ktorí nie sú plnoletí alebo nesúhlasili s takým používaním údajov Prevádzkovateľom).
 1. Komu môžeme poskytnúť Vaše údaje?
  • Zoznam Sprostredkovateľov závisí predovšetkým na službách, ktoré registrovaný Užívateľ používa. Zoznam Sprostredkovateľov osobných údajov tiež vyplýva zo súhlasu registrovaného  Užívateľa, alebo z právnych predpisov, a je konkretizovaný v dôsledku krokov registrovaného  Užívateľa.
  • Na spracovaní osobných údajov sa môžu v obmedzenej miere zúčastniť Sprostredkovatelia, ktorí pomáhajú technicky efektívne prevádzkovať web vrabcenastreche.sk vrátane komunikácie s registrovanými Užívateľmi (napr. nás podporujú pri odosielaní e-mailových správ, a v prípade reklamných aktivít tiež v marketingových kampaniach), poskytovateľ hostingových alebo dátových služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia doručovaniu zásielok, spoločnosti, ktoré vykonávajú servis softvéru, podporu marketingové kampane Prevádzkovateľa, rovnako ako poskytovateľa právnych služieb a poradenstva.
  • Ako súčasť marketingových (reklamných) aktivít používa Prevádzkovateľ služby tretích strán, ktoré používajú cookies v online obchode. Katalóg týchto subjektov je podrobne uvedený v Každý má rád rôzne koláčiky („cookies“ ) a preto sme sa rozhodli predstaviť ti tie naše.
 1. Putujú moje údaje aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru?
  • V rámci Prevádzkovateľom využívaných nástrojov na podporu svojich súčasných aktivít, poskytovaných napr. spoločnosťou Google, môžu byť osobné údaje registrovaných Užívateľa prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to najmä do Spojených štátov amerických (USA), alebo akejkoľvek inej krajiny, v ktorej Sprostredkovateľov uchováva nástroje na spracovanie osobných údajov.
  • Primeraná ochrana osobných údajov prenášaných Prevádzkovateľom je zabezpečená použitím štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých na základe rozhodnutia Európskej komisie a zmlúv na spracovanie osobných údajov, ktoré spĺňajú požiadavky GDPR. V prípade prenosu dát z Európy do Spojených štátov, niektoré subjekty tam umiestnené môžu navyše poskytnúť primeranú úroveň ochrany osobných údajov prostredníctvom tzv. štítov ochrany osobných údajov (viac informácií nájdete na adrese:https://www.privacyshield.gov/).
 1. Aké sú tvoje práva?
  • Každý registrovaný Užívateľ má právo:
   • podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov;
   • prístup k osobným údajom (vrátane informácií, ktoré údaje sa spracovávajú);
   • žiadosť o opravu a obmedzenie spracovania (napr. ak sú osobné údaje nesprávne) alebo vymazanie osobných údajov (napr. ak boli spracované neoprávnene);
   • odvolať každý udelený súhlas; odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané Prevádzkovateľom v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.
   • podať námietky proti spracovaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vykonávané za účelom realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby, najmä pre marketingové účely, vrátane profilovanie (ak nie sú žiadne iné dôležité dôvody pre legitímne spracovanie nadradené záujmom registrovaný Užívateľa).
 1. Na akú dobu ukladáme tvoje údaje?
  • Osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu aktívneho účtu (a môžu byť vymazané po uplynutí troch rokov od poslednej aktivity registrovaného Užívateľa ) ako aj v prípade marketingových aktivít, a ak ide o technológie cookies a podobných, v závislosti od technických otázok, až kým sa tieto súbory nevymažú pomocou nastavení prehliadača / zariadenia.
  • Ak spracovanie osobných údajov závisí od súhlasu registrovaného Užívateľa, osobné údaje môžu byť spracované, kým nie je súhlas odvolaný.
  • Osobné údaje budú uložené aj vtedy, keď zákon (napr. účtovné alebo daňové predpisy) zaväzuje Prevádzkovateľa, aby ich spracoval.
  • Osobné údaje budú uchovávané dlhšie pre prípad eventuálne sťažnosti registrovaného Užívateľa voči Prevádzkovateľovi, aby Prevádzkovateľ mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobu voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.
 1. Čo ty a newsletter ?
  • Prevádzkovateľ má technickú schopnosť komunikovať s registrovaným Užívateľom na diaľku (napr. E-mailom).
  • Obchodné informácie týkajúce sa Prevádzkovateľa a komerčné aktivity môžu byť odoslané iba na základe súhlasu vyjadreného registrovaným Užívateľom.
 1. Zaujíma ťa či sú tvoje údaje v bezpečí?
  • Prevádzkovateľ s prihliadnutím na stav technických znalostí, nákladov na realizáciu a charakteru, rozsahu, kontextu a účelu spracovania a riziku porušenia práv alebo slobôd osôb s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov zodpovedajúce hrozbám a kategóriám dát, na ktoré sa ochrana vzťahuje, najmä chráni údaje pred tým, aby boli sprístupnené neoprávneným osobám, zneužitím neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením. Poskytovanie informácií o technických a organizačných opatreniach, ktoré poskytujú ochranu vonkajšiemu spracovaniu, môže narušiť ich účinnosť, čo ohrozuje riadnu ochranu osobných údajov.
  • Prevádzkovateľ napríklad elektronicky využíva nasledujúce technické opatrenia na zabránenie získaniu a zmene osobných údajov neoprávnenými osobami:
   • Zabezpečenie dátového súboru proti neoprávnenému prístupu.
   • SSL certifikát na stránkach internetového obchodu, kde sú uvádzané osobné údaje.
   • Šifrovanie dát použitých pre autorizáciu osoby využívajúce funkcie internetového obchodu.
   • Prístup k účtu len po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.
 1. Odkazy na iné webové stránky

Webová stránka vrabcenastreche.sk môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Prevádzkovateľ vás vyzýva, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov používané inými webovými stránkami. Tieto pravidlá sa vzťahujú len na uvedené aktivity Prevádzkovateľa.

 

 1. Môžu sa tieto zásady zmeniť a ako to zistíte?
  • Prevádzkovateľ môže v budúcnosti zmeniť tieto Zásady z týchto dôležitých dôvodov:
   • zmeny existujúcich právnych predpisov, najmä v oblasti ochrany osobných údajov, telekomunikačného práva, elektronicky poskytovaných služieb a upravujúceho práva spotrebiteľov, majú vplyv na práva a povinnosti Prevádzkovateľa alebo práva a povinnosti dotknutej osoby.
   • vývoj funkčnosti alebo elektronických služieb vzhľadom na vývoj internetových technológií , implementácie nových technologických alebo technických riešení, ktoré ovplyvňujú oblasť Zásad.
  • Pri každej zmene Zásad vždy Prevádzkovateľ umiestni informácie o zmenách v internetovom obchode. Pri každej zmene sa nová verzia Zásad zobrazí s novým dátumom.

 

 

Táto verzia je platná od 8.9.2019

Pre lepší online zážitok používame „cookies“. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, upravujeme reklamu a užívateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Viac o cookies